Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Svensk förvaltning

Svensk förvaltning

Aktiva filter

Lindahl Toftegaard, Eva | Offentlig upphandling
  • Ny

Lindahl Toftegaard, Eva | Offentlig upphandling

Offentlig upphandling ger läsaren en gedigen introduktion till det regelverk och de principer som styr offentlig upphandling samt en överblick över upphandlingsprocessen. Syftet är att ge ett brett perspektiv på upphandling och att skapa en förståelse...
Pris 455,00 kr
Cederqvist, Anna | Kommunen – 290 byggstenar i demokratin

Cederqvist, Anna | Kommunen – 290 byggstenar i demokratin

Kommunen - 290 byggstenar i demokratin innehåller grundläggande kunskaper om kommunen och dess verksamheter som riktar sig till såväl förtroendevalda som tjänstepersoner. Den tar upp hur ett ärendes gång ser ut och reder ut begreppen kring kommunens...
Pris 368,00 kr
Sundström

Sundström, Göran | Brutet förvaltningskontrakt

När Alliansregeringen tog över regeringsmakten 2006 initierade den vad som har beskrivits som den största biståndspolitiska reformen någonsin. Reformen kom att kallas resultatagendan och innebar att biståndets resultat skulle placeras i centrum för...
Pris 345,00 kr
Molander, Per | Den åttafaldiga vägen

Molander, Per | Den åttafaldiga vägen

Stat och kommun har under 1900-talet påtagit sig ett mycket stort antal uppgifter i samhället. De offentliga utgifterna i relation till bruttonationalprodukten uppgick i början av 90-talet till över 70 procent. Under den ekonomiska återhämtningen har...
Pris 212,00 kr
Petersson

Petersson, Olof | Statsbyggnad

Det råder en klassisk motsättning mellan demokrati och byråkrati. Demokrati, som bygger på värden som jämlikhet, delaktighet och individualitet, står i kontrast till den offentliga förvaltningens krav på hierarki, specialisering och opersonlighet....
Pris 324,00 kr
Petersson

Petersson, Olof | Den offentliga makten -

Offentlig makt i Sverige utgår från folket. Men vart tar den sedan vägen?Enligt riksdagens mål ska den offentliga makten vägledas av demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Den offentliga makten berättar om maktprocesserna som formar framtidens...
Pris 437,00 kr
Montin

Montin, Stig | Moderna kommuner

Denna femte upplaga av Moderna kommuner är grundligt reviderad och uppdaterad. Boken beskriver dels hur kommuner är inplacerade i det svenska statsskicket, dels hur de styrs formellt. Den behandlar även de kommunala verksamheterna, och hur idéer och...
Pris 355,00 kr
Pedersen

Pedersen, Kristian | Upphandlingens grunder

Den offentliga upphandlingen och upphandlingen i försörjningssektorerna i Sverige omsätter årligen uppskattningsvis drygt 683 miljarder kronor, vilket motsvarar omkring 17 procent av BNP. På många områden är det offentliga den i särklass största...
Pris 355,00 kr
Johansson

Johansson, Vicki | Tillsyn och effektivitet

En demokratis legitimitet är beroende av att medborgarna uppfattar att politiska beslut också blir genomförda. Därför använder staten olika styrmedel för att främja, övervaka och kontrollera genomförandet av offentlig politik. Tillsyn är ett sådant...
Pris 207,00 kr
Jadelius

Jadelius, Lars | Ägandet av himmel, hav, skog och bygd

Värnandet av jordens klimat är en av vår tids allvarligaste utmaningar, även om det just nu ser ut att vara coronapandemin och den arbetslöshet som växer fram i dess spår. Ska vi kunna hantera sådana kriser krävs en ny och utvidgad syn på våra...
Pris 196,00 kr
Strömberg

Strömberg, Håkan | Allmän förvaltningsrätt

Allmän förvaltningsrätt är avsedd som hjälpmedel vid studiet av förvaltningsrätt inom juristutbildningen. Den kan också tjäna som hjälpmedel vid studier av offentlig förvaltning inom andra utbildningslinjer samt vara till nytta för verksamma jurister...
Pris 447,00 kr
Kommunalrätt

Kommunalrätt

Kommunalrätt - en introduktion för professionsutbildningar är en kortfattad beskrivning av den rättsliga regleringen rörande kommunerna och landstingen, med fokus lagd på den kommunala självständigheten och organiserandet av beslutsfattande instanser...
Pris 316,00 kr
Staaf

Staaf, Annika | Förvaltningsrätt

Boken ger en introduktion till de delar av förvaltningsrätten som berör myndighetsorganisationer som på olika sätt behandlar och ger service till människor i sitt arbete, så kallade människobehandlande organisationer.Läs merBoken tar i tur och ordning...
Pris 321,00 kr
Strömberg

Strömberg, Håkan | Speciell förvaltningsrätt

Speciell förvaltningsrätt är avsedd som hjälpmedel vid studiet av den speciella förvaltningsrätten inom juristutbildningen och andra universitets- och högskoleutbildningar. Den kan också vara till nytta för verksamma jurister som vill friska upp sina...
Pris 447,00 kr
Stockholms Fastighetskalender 2020

Stockholms Fastighetskalender 2020, Årg 163

<font size=-1><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/SFK+Estate+Market+Services+AB>SFK Estate Market Services AB</A> <BR><B>Genre:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Samhälls-+och+rättsvetenskap>Samhälls- och rättsvetenskap</A>...
Pris 1 267,00 kr
Falk

Falk, Jan-Erik | Lag om offentlig upphandling

Den här boken är den fjärde upplagan av lagkommentaren som behandlar LOU. Den omfattar de bestämmelser som Sverige på grund av EU-medlemskapet ska införa till svensk rätt. Så har gjorts i Lag (2016:1145) om offentlig upphandling som implementerar...
Pris 1 161,00 kr
Högsta förvaltningsdomstolens årsbok 2016 (HFD)

Högsta förvaltningsdomstolens årsbok 2016 (HFD)

Referat av sådana mål i Högsta förvaltningsdomstolen som ansetts ha betydelse för rättstillämpningen. Avgöranden som inte refereras tas upp i notisavdelningen i kronologisk ordning efter dagen för dom eller beslut. Innehåller även ett...
Pris 796,00 kr
Essen

Essen, Ulrik von | Förvaltningsprocesslagen m.m.

Denna bok är ägnad förvaltningsprocessen sådan den framträder i förvaltningsprocesslagen (1971:291) och lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar. Kommentaren redogör för reglerna i förvaltningsprocesslagen. Bestämmelser i olika...
Pris 847,00 kr
Ahlström

Ahlström, Kristina | Förvaltningslagen

Den 1 juli 2018 trädde en ny förvaltningslag i kraft. Den bygger i stor utsträckning på tidigare reglering i lag och förvaltningsrättsliga principer. Den nya förvaltningslagen har språkligt moderniserats och även i övrigt arbetats om för att bli mer...
Pris 550,00 kr
Reichel

Reichel, Jane | God förvaltning i EU och i Sverige

God förvaltning har under senare år vunnit ökad uppmärksamhet inom gemenskapsrätten. Begreppet tolkas i första hand som ett samlingsbegrepp för olika förvaltningsprocessuella garantier som tillkommer den enskilde i dennes handhavande med administrativa...
Pris 641,00 kr